Watch Download

Image Kyuukyuu Sentai GoGoFive: Sudden Shock! A New Warrior!

Kyuukyuu Sentai GoGoFive: Sudden Shock! A New Warrior!

0/10
Release Date 1999-07-09
Runtime 42 minutes
Genres Science Fiction, Action, Adventure
Stars Ryûichirô Nishioka, Masashi Taniguchi, Atsushi Harada, Kenji Shibata, Kayoko Shibata
Directors Chieko Suzaki, Junki Takegami, Toshiyuki Watanabe, Saburo Yatsude, Michihiro Takeda

Kyuukyuu Sentai GoGoFive: Clash! The New Super Warrior, also known as GoGoFive vs Jieg, is a straight-to-video movie based on Kyuukyuu Sentai GoGoFive.

Recommendations

Similars